Advokátska kancelária CORONA, Bajzova 2
04001 Košice
 
055/729 54 68

Vitajte

Advokátska kancelária CORONA je sídlom samostatných advokátov, JUDr. Evy Hencovskej, JUDr. Martiny Hopferovej, LL.M.. Fungovanie dvojice spolupracujúcich advokátok je pre klientov veľkou výhodou, kedže odbornosť, kvalita a skúsenosti uplatňujú vždy pre úspech všetkých klientov kancelárie.
Radi vám pomôžeme so súdnoznaleckými posudkami, sprostredkujeme služby notára či exekútora, s ktorými úzko spolupracujeme. Kancelária CORONA sa nachádza v blízkosti centra mesta s dostupným parkovaním na parkovisku pred budovou.

JUDr. Eva Hencovská, JUDr. Martina Hopferová, LL.M.
advokátky
hencovska hopferova
V ČOM SME EXPERTI
Oblasti právnych služieb
Rodinné právo
Kompletné zastupovanie pri rozvodovom konaní, úprave práv a povinností k maloletým deťom alebo vo veciach výživného. Konania o osvojení maloletých detí, zmena mena a priezviska, rodinnoprávne veci s medzinárodným prvkom. Náhradná osobná starostlivosť.
Exekúcie
Právna pomoc v exekučnom konaní, zastupovanie pred exekútorským úradom, ale aj pomoc pri vymáhaní pohľadávky alebo inej povinnosti uloženej súdom.
Podáme námietky, návrh na zastavenie exekúcie, odklad exekúcie.
Obchodné právo
Spisovanie, pripomienkovanie zmlúv, zakladanie obchodných spoločností, zmeny v spoločnostiach vrátane podávania návrhov na obchodný register a zastupovanie pred registrovým súdom. Právna pomoc v obchodných sporoch, vymáhaní pohľadávok z obchodného styku.
Ústavný súd a Štrasburg
Zastupovanie pred Ústavným súdom, spisovanie a podávanie sťažností a podnetov. Zastupovanie pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu počas celého konania od podania sťažnosti až po vyplatenie odškodnenia.
Nehnuteľnosti
Spisovanie, pripomienkovanie zmlúv kúpnopredajných, darovacích, záložných, o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti, nájomných. Zastupovanie v sporoch o určení vlastníckeho práva, či neplatnosti zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností. Poskytujeme poradenstvo v oblasti susedských sporov, pozemkových úprav, ROEP-u, či opravy chýb v katastrálnom operáte.
Podielové a bezpodielové spoluvlastníctvo
Pomôžeme vám pri zrušení a vyporiadaní podielového alebo bezpodielového spoluvlastníctva manželov či už prostredníctvom zmluvy alebo súdnou cestou.
Iné oblasti občianskeho práva
Právne poradenstvo a zastupovanie v konaniach o zaplatenie, o plnenie z poistnej zmluvy, či ohľadom uplatňovania nárokov vyplývajúcich z reklamácie a pod.
Azylové a imigračné právo
Pomoc pri vybavení prechodného pobytu, pri rozhodovaní o udelení azylu.

Zastupovanie pred orgnámi polície aj súdmi pri udeľovaní povolení na pobyt cudzích štátnych príslušníkov.
Trestné právo
Obhajoba v trestnom konaní, v časti prípravného konania aj pred súdom. Našim klientom oskytujeme nonstop pomoc pri zadržaní políciou a pri rozhodovaní o väzbe.

Zároveň ponúkame pomoc aj obetiam trestných činov a ich zastupovanie, uplatňovanie nárokov voči páchateľom.
Pracovné právo
Zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch nielen zamestnancov, ale aj zametnávateľov. Pomoc pri vymáhaní neuhradenej mzdy a odstupného, príprava a revízia pracovnoprávnych zmlúv.
Autorské a licenčné právo
Patentové, autorské spory, registrácia patentu. Zastupovanie v sporoch týkajúcich sa ochranných známok, patentov.
Zastupovanie v správnom konaní
Zastupovanie v konaniach podľa Správneho poriadku pred dopravným inšpektorátom, Okresným úradom, takisto zastupovania v daňových a colných konaniach. Zastupovanie na súde v konaniach podľa Správneho súdneho poriadku.

Napíšte nám

Ak máte právny problém, ozvite sa nám, pokúsime sa Vám pomôcť prípadne si spolu dohodneme stretnutie, kde Vašu situáciu rozoberieme do detailov.
Náš tím

JUDr. Eva Hencovská
Eva Hencovská ukončila právnické vzdelanie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Promovala v roku 2002, titul JUDr. obhájila prácou na tému štátneho práva. Advokátske skúšky vykonala v roku 2006 a v zozname advokátov je zapísaná pod číslom 4278. Okrem psychologických tréningov absolvovala aj kurz mediátora a od roku 2005 je zapísaná v zozname mediátorov. 

Aktuálne sa venuje najmä trestnému, občianskemu a rodinnému právu.

JUDr. Eva Hencovská má aktuálne 1 advokátskeho koncipienta.
JUDr. Martina Hopferová, LL.M.
Martina Hopferová skončila právnickú fakultu v roku 2003. Dlhodobo zastupuje exekútorský úrad v Košiciach. Advokátske skúšky zložila v roku 2010, odkedy vykonáva samostatnú advokátsku činnosť, je advokátom s číslom 5318. Štúdium LL.M. ukončila v Prahe v roku 2010.

Vzhľadom na jej doterajšie skúsenosti je odborníčkou na exekúcie, správne a obchodné právo. Má bohaté skúsenosti s konkurzmi a reštrukturalizáciami a venuje sa korporátnemu právu. Klientom je k dispozícii aj v trestnom práve, ktorému sa venuje od roku 2009.
JUDr. Adriana Kurucová
JUDr. Adriana Kurucová s vyznamenaním ukončila štúdium na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v roku 2013. Po skončení štúdia absolvovala prax na okresnej prokuratúre a Okresnom súde Košice- okolie. V Advokátskej kancelárii Corona pôsobí od roku 2013.

Vo svojej praxi sa odborne zameriava na rodinné právo, civilné právo, pracovné právo, trestné právo, agendu civilných zmlúv, súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok. Neváha sa pustiť aj do zložitejších prípadov, ktoré sú pre ňu vždy vítanou výzvou.
Mgr. Lýdia Balounová
Mgr. Lýdia Balounová na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v roku 2014 zložila štátne skúšky a obhájila diplomovú prácu. V Advokátskej kancelárii Corona pôsobí od roku 2014.

Vo svojej praxi sa zameriava najmä na rozvod, úpravu styku rodičov s maloletými deťmi, výživné, tiež oblasť civilného a obchodného práva. Klienti oceňujú najmä jej ochotu, komunikačné schopnosti a trpezlivosť. S obľubou sa venuje aj zložitejším prípadom, nielen v oblasti rodinnoprávnych vzťahov.
budova AK corona

Na čo sa sústredíme

Našou úlohou je riešiť Vaše problémy komplexne od A po Z

Svojim klientom poskytujú advokáti špičkové služby nielen právneho charakteru. Radi vám pomôžeme so súdnoznaleckými posudkami, sprostredkujeme služby notára či exekútora. Vždy sa snažíme vyhovieť a prispôsobiť sa potrebám a požiadavkám našich klientov.

Spojte sa s nami

Advokátska kancelária CORONA

Bajzova 2
04001 Košice

+421 55 729 54 68

advokat@ak-corona.sk